ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI STOISK HANDLOWYCH

ORAZ URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH / WESOŁYCH MIASTECZEK / PLACÓW ZABAW

W TRAKCIE  KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI - 18.05.2019r. 

 1. ORGANIZATORZY:

Gmina Kłodawa

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

 1. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

 1. Wspólna 45, 66-415 Kłodawa

tel. (95) 7 311 745

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

osoba przyjmująca oferty: Patrycja Grabarek

 

III. ZAKRES USŁUGI:

 

 1. Wykonawcy wybrani na podstawie najkorzystniejszych ofert zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi stoisk handlowych, placu zabaw dla dzieci, wesołego miasteczka, urządzeń rekreacyjnych imprezy pod nazwą Kłodawska Majówka 2019, która odbędzie się 18.05.2019r. na błoniach przy jeziorze, od strony ul. Gorzowskiej w Kłodawie.
 2. Przez stoiska handlowe rozumie się wszelkie stoiska dopuszczone do handlu w trakcie w/w imprezy a w szczególności stiska ze słodyczami, watą cukrową, popcornem, lodami itp., oraz stoiska z zabawkami, balonami, rękodziełami itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych oraz innych zakazanych prawem lub wymagających specjalnej koncesji
 3. Zamawiający będzie pobierał opłaty za świadczone usługi, wg następujących kryteriów: nie ustalono ceny minimalnej.
 4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów handlowych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.
 7. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
 8. Wykonawca rozliczy transakcję z Zamawiającym w PLN w terminie do 15.05.2019r., przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

 

 

 1. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

 

O obsługę handlową imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 4. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

 1. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.

 

 1. Cena jaką oferuje wykonawca – 50%
 2. Oryginalność i estetyka stanowiska – 50%

 

 1. Termin i miejsce składanie ofert.

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową, lub elektroniczną z dopiskiem – „ Kłodawska Majówka 2019 – stoisko handlowe i rekreacyjne”.
 2. Termin składania ofert upływa 01.03.2019r.. do godz. 14.00 (data dostarczenia oferty)
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 04.03.2019r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kłodawa.
 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie trzech dni roboczych od chwili otwarcia kopert bez udziału oferentów
 5. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej www.gok.klodawa.pl. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma również informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu. Maksymalnie na placu będą się znajdowały po dwa stoiska o podobnym asortymencie.
 6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

 

 

VII. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu. 2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu. 4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna bądź oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki. 5. Ofert należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.