Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/100/03 
Rady Gminy Kłodawa  z dnia 24 września 2003r.

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE 
Z SIEDZIBĄ W WOJCIESZYCACH

 ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1
1. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach, zwany dalej „Ośrodkiem”, został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Kłodawie Nr VII/68/03
2. Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach używa skrótu GOK.
§ 2
Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i z urzędu podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
§ 3
1. Organizatorem GOK jest Gmina Kłodawa. 
2. Organy samorządu gminy w zakresie ich właściwości sprawują mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, ochronie dziedzictwa kultury.
§ 4
1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w Wojcieszycach.
2. Terenem działania Ośrodka są wszystkie sołectwa Gminy Kłodawa.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania


§ 5
Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kłodawa, dla której prowadzenie takiej działalności jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym.
§ 6
Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
5. rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
6. współdziałanie z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną,
7. organizowanie i prowadzenie działalności w świetlicach wiejskich,
8. współpraca z komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich,
9. współpraca z Radami Sołeckimi poszczególnych sołectw w zakresie prowadzenia i funkcjonowania świetlic wiejskich z uwzględnianiem miejscowych potrzeb danego sołectwa.
§ 7
Cele i zadania statutowe Ośrodek realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie i prowadzenie:
1. spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, pokazów, prelekcji, szkoleń, zebrań, spotkań dyskusyjnych, konferencji, dyskotek, zabaw, festynów, imprez artystycznych, przeglądów, konkursów,
2. mprez i zadań zleconych.


ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja


§  8
Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor .
§  9
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Kłodawa.
§ 10
Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustanowiony przez dyrektora.


ROZDZIAŁ IV
Mienie i finanse


§ 11
1. Mienie Ośrodka stanowią  nieruchomości, środki trwałe oraz inne środki materialne i finansowe przekazane poprzez organizatora lub uzyskane z innych źródeł. 
2. Ośrodek samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 12
Ośrodek pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, którymi są dotacje z budżetu, wpływy z prowadzonej działalności w tym z najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych oraz z innych źródeł .
§ 13
1. Organizator zapewnia środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności podstawowej Ośrodka oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.
2. Koszty prowadzenia działalności statutowej w tym wynagrodzenia dla pracowników GOK-u i świetlic wiejskich, wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników, obciążają działalności podstawowej.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOK ustala Rada Gminy, która jest jednocześnie organem  kontrolnym Ośrodka.
§ 14
1. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.
2. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.
3. Ośrodek może nabywać i zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.


ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe


§ 15
1. Zmian w statucie może dokonywać tylko Rada Gminy Kłodawa
2. Organizator może zlikwidować GOK zgodnie z obowiązującym prawem.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kończak