ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW (W TYM ALKOHOLOWYCH) W TRAKCIE KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI 18.05.2019r.. 

 1. ORGANIZATORZY:

Gmina Kłodawa

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach 

 1. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

 1. Wspólna 45, 66-415 Kłodawa

tel. (95) 7 311 745

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

osoba przyjmująca oferty: Patrycja Grabarek  

 

III. ZAKRES USŁUGI:

 

 1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą Kłodawska Majówka 2019, która odbędzie się 18.05.2019r. na błoniach przy jeziorze od strony ul. Gorzowskiej w Kłodawie.
 2. W ramach obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować:
 3. a) co najmniej trzy stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie o szerokości min. 6m bieżących każde, zaopatrzonych w kasy fiskalne, grille, nalewaki do piwa itp.. Menu powinno składać się m.in. z:

- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.),

- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,

- zestawy obiadowe (dania mięsne, frytki, ziemniaki, surówki),

- napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje) w plastikowych butelkach oraz puszkach,

- napoje alkoholowe do 4,5%, oraz piwo w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0,4l.,

 1. b) ilość miejsc siedzących dla 500 osób (stoły z ławami), z zadaszeniem w postaci parasoli bądź namiotu o odpowiedniej powierzchni.

 

 1. Zamawiający będzie pobierał opłaty za świadczone usługi, wg następujących kryteriów:
 2. a) wyłączność na obsługę gastronomiczną i sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5%

– min. 10.000zł. brutto, 

 1. b) obsługa pojedynczego stoiska – min. 3500,00zł brutto, maksymalnie na placu będą mogły się znajdować trzy stoiska o asortymencie gastronommiczno handlowym
 2. c) zapytanie nie dotyczy stoisk ze słodyczami, lodami, waty cukrowej popcornu itp., oraz urządzeń rekreacyjnych typu "dmuchańce"
 3. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.
 7. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
 8. Wykonawca rozliczy transakcję z Zamawiającym w PLN w terminie do 15.05.2019r..

 

 

 1. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

 

O obsługę gastronomiczną imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

 1. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.

 

 1. Cena jaką oferuje wykonawca – 50%
 2. Zaproponowane menu oraz ogólna estetyka stoisk – 30%
 3. Różnorodność oferty – 20%

 

 1. Termin i miejsce składanie ofert.

 

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Kłodawska Majówka 2019 – obsługa gastronomiczna”.
 2. Termin składania ofert upływa 01.03.2019r.. do godz. 14.00 (data dostarczenia oferty)
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 04.03.2019r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kłodawa.
 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie trzech dni roboczych od chwili otwarcia kopert bez udziału oferentów.
 5. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej www.gok.klodawa.pl. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma również informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
 6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

 

VII. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu. 2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu. 4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna bądź oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki. 5. Ofert należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.