ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI STOISK PODCZAS KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI:

 

1. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ ORAZ SPRZEDAŻY NAPOJÓW (W TYM ALKOHOLOWYCH) W TRAKCIE KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI dn. 26.05.2012r.

I. ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
Urząd Gminy Kłodawa

 

II. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach
ul. Wspólna 45, 66-415 Kłodawa
tel. (95) 7 311 745
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:
Jarosław Pikuła (Dyrektor GOK)  – 509-680-053

III. ZAKRES USŁUGI:

 1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą KŁODAWSKA MAJÓWKAw terminie 26 maja 2012 r. na placu przy świetlicy wiejskiej przy ul. Jeziornej w Kłodawie  w godzinach 12.00. – 01.00.
 2. W ramach obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować:

 

a) co najmniej dwa stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:

- potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki itp.),

- hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,

- zestawy obiadowe (dania mięsne, frytki, ziemniaki, surówki),

- napoje bezalkoholowe (woda gaz./niegaz., soki wieloowocowe, inne napoje) w plastikowych butelkach oraz puszkach,

- napoje alkoholowe do 4,5%, oraz piwo w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0,4l.,

- gofry, lody, wata cukrowa, popcorn, kukurydza itp..

b) ilość miejsc siedzących dla 300 osób (stoły z ławami), w tym przynamniej połowa z zadaszeniem w postaci parasoli bądź namiotu o odpowiedniej powierzchni.

3. Zamawiający będzie pobierał opłaty za świadczone usługi, wg następujących kryteriów:

a) kompleksowa obsługa wszystkich stoisk (wyłączność) – min. 2000,00 zł. brutto,

b) obsługa pojedynczego  stoiska  – min. 500,00 zł. brutto.

4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów gastronomicznych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru, a także do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych.

8. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych

IV. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

 

O obsługę gastronomiczną imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

V. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.

 1. Cena jaką oferuje wykonawca – 40%
 2. Zaproponowane menu oraz ogólna estetyka stoisk – 30%
 3. Różnorodność oferty – 30%

VI. Termin i miejsce składanie ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „ KŁODAWSKA MAJÓWKA – oferta gastronomiczna”
 2. Termin składania ofert upływa 26.04.2012r.. (data dostarczenia oferty)
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 27.04.2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kłodawa.
 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie trzech dni roboczych od chwili otwarcia kopert bez udziału oferentów.
 5. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej www.gok.klodawa.pl, www.klodawa.pl. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma również informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
 6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

VII. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu.
 2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu.
 4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna bądź oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki.
 5. Ofert należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Dyrektor GOK

 

Jarosław Pikuła

 

 

 

2. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI STOISK HANDLOWYCH W TRAKCIE KŁODAWSKIEJ MAJÓWKI W DN. 26.05.2012R.

I. ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

Urząd Gminy Kłodawa

II. ORGANIZATOR ODPOWIEDZIALNY ZA WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY:

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z/s w Wojcieszycach

ul. Wspólna 45, 66-415 Kłodawa

tel. (95) 7 311 745

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt:

Jarosław Pikuła (Dyrektor GOK)  – 509-680-053

III. ZAKRES USŁUGI:

 1. Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi stoisk handlowych imprezy pod nazwą KŁODAWSKA MAJÓWKA w terminie 1 maja 2012 r. na terenie placu przy świetlicy wiejskiej przy ul. Jeziornej w Kłodawie  w godzinach 12.00. – 01.00.
 2. Przez stoiska handlowe rozumie się wszelkie stoiska dopuszczone do handlu w trakcie w/w imprezy a w szczególności stosika z zabawkami, balonami, rękodziełami itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych oraz innych zakazanych prawem lub wymagających specjalnej koncesji.
 3. Zamawiający będzie pobierał opłaty za świadczone usługi, wg następujących kryteriów: nie ustalono ceny minimalnej.
 4. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi punktów handlowych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru.
 7. Wykonawca zobowiązany do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych

 

IV. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

 

O obsługę handlową imprezy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, oraz wiedzę i doświadczenie w tego typu usługach, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

V. Opis sposobu i kryteria oceniania ofert.

 1. Cena jaką oferuje wykonawca – 50%
 2. Oryginalność i estetyka stanowiska – 50%

VI. Termin i miejsce składanie ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, bądź drogą pocztową w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „KŁODAWSKA MAJÓWKA  - obsługa stoisk handlowych”. Termin składania ofert upływa 26.04.2012r. (data dostarczenia oferty).
 2. Otwarcie ofert odbędzie się 27.04.2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kłodawa.
 3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie trzech dni roboczych od chwili otwarcia kopert bez udziału oferentów.
 4. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej www.gok.klodawa.pl, www.klodawa.pl. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana otrzyma również informacje telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

 

VII. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami wymienionymi w zapytaniu.
 2. Wykonawca musi złożyć ofertę w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim napisana na maszynie do pisania lub komputerze oraz opatrzona pieczątką Wykonawcy i podpisana przez upoważnione osoby. Oferta musi zawierać nr telefonu.
 4. Jeśli oferentem jest spółka cywilna bądź oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki.
 5. Ofert należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

 

 

Dyrektor GOK

Jarosław Pikuła